• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z
Term Definition
Ugovor o ustupanju udela u društvu s og

(njem. Abtretungsvertrag) je dvostrani pravni posao na temelju kojeg se obavlja prenos članskih prava u društvu s ograničenom odgovornošću s dotadašnjeg na novog imaoca tih prava.

Ovaj ugovor je strogo formalan jer mora biti sastavljen u obliku javnobilježničke isprave. Ako bi izostao takav oblik, ugovor ne bi bio valjan. Na temelju u ugovoru nepreporno očitovane volje obiju stranaka za prenos svih članskih prava i obaveza u društvu, stjecatelj udela stiče poslovni udjel u društvu i s time sva članska prava, a prenositelj prestaje biti članom tog društva.

Trenutak sklapanja ugovora, međutim, nije i trenutak prenosa članskih prava u odnosu prema društvu. U tom odnosu stjecatelj se ne uzima članom društva od trenutka sklapanja tog ugovora, već od trenutka podnošenja uredne prijave za upis promene u knjizi poslovnih udela, pa prema stjecatelju vrede sve radnje koje je društvo poduzelo prema prenositelju i vice versa, do trenutka podnošenja te prijave.

Stjecatelj stiče poslovni udjel onako kako je on postojao u trenutku podnošenja prijave za upis promene knjizi poslovnih udela, pa će solidarno s prenositeljem odgovarati društvu za ispunjenje činidbi koje se na temelju poslovnog udela moraju ispuniti društvu prema obvezi koja je postojala u spomenutom trenutku. Prenositelj postaje prednik člana društva, te će biti pozvan da uplati neuplaćeni deo temeljnog uloga (ako takav postoji) ukoliko stjecatelj kao član društva, to ne učini.

Za valjani prenos poslovnog udela ugovorom, u načelu (ako društveni ugovor ne sadrži drukčijih odredbi) nije potrebna saglasnost društva ni ispunjenje drugih uslova, osim u slučaju kad se radi o prenosu poslovnog udela uz koji je vezana obaveza ispunjenja dodatnih činidbi, kad će takva saglasnost biti potrebna. Ugovorom o ustupanju udela može se preneti čitav udjel ili samo njegov deo, ali potonje samo u slučaju kad je djeljivost poslovnog udela za slučaj prenosa predviđena društvenim ugovorom.

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL