• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z
Term Definition
Razlučno pravo

(nem. Absonderungsrecht) je pravo koje ovlašćuje poverenika u skursnom postupku na odvojeno i prioritetno namirenje njegovog potraživanja osigurane tim pravom. verovnici koji imaju založno pravo ili pravo na namirenje na kojoj stvari ili pravu koji su upisani u javnoj knjizi imaju pravo na odvojeno namirenje na toj stvari ili pravu prema odredbama o ovrsi.

verovnici koji na nekom predmetu iz skursne mase imaju kakvo založno pravo koje nije upisano u javnu knjigu, imaju pravo na odvojeno namirenje svog potraživanja, kamata i troškova iz vrednosti založnoga predmeta. Položaj razlučnih poverenika imaju verovnici kojima je dužnik radi osiguranja njihovog potraživanja predao neku pokretnu stvar ili prenio neko pravo, verovnici koji imaju pravo zadržanja nekog predmeta, jer su nešto upotrebili u korist toga predmeta, u meri u kojoj njihovo potraživanje po toj osnovi ne prelazi postojeću korist, verovnici koji pravo zadržavanja imaju na temelju zakona, Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave i uprave te druge javne pravne osobe, ako predmet za koji postoji obaveza plaćanja carine ili poreza po zakonu sliči osiguranju javnih davanja. Verovnici s pravom odvojenog namirenja su stečajni verovnici ako im je dužnik i osobno odgovoran. Oni imaju pravo na srazmerno namirenje iz skursne mase samo ako se odreknu odvojenog namirenja ili ako se ne uspiju odvojeno namiriti. Nekretnine na kojima postoji razlučno pravo skursno veće prodaje, na predlog stečajnog upravitelja, uz odgovarajuću primenu pravila ovrhe na nekretnini.

U rešenju o prodaji nekretnine skursno veće je dužno odrediti da se nekretnina prodaje u skursnom postupku. Ako je razlučni poverenik pokrenuo postupak ovrhe na nekretnini radi prisilnog namirenja svog potraživanja pre nego što je stečajni upravitelj predložio njenu prodaju u skursu, nekretnina će se prodati u ovršnom postupku koji je pokrenuo razlučni poverenik. Na odgovarajući se način prodaju brodovi, brodovi u izgradnji i zrakoplovi.

Stečajni upravitelj sme neposrednom pogodbom unovčiti pokretnu stvar na kojoj postoji razlučno pravo ako se ta stvar nalazi u njegovu posedu. Stečajni upravitelj sme naplatiti ili na drugi način unovčiti tražbinu ili drugo pravo koje je dužnik ustupio radi osiguranja nekog prava. O tome je dužan obavestiti razlučnog poverenika. Posebnim pravilima uređeni su zaštita poverenika od odugovlačenja s unovčenjem, raspodela utrška, obračun troškova i korištenje pokretnih stvari opterećenih razlučnim pravom za stečajnu masu.

Ako stečajni upravitelj nema pravo na unovčenje pokretne stvari ili potraživanja na kojima postoji razlučno pravo, poverenik ima pravo unovčiti stvar ili tražbinu. Na predlog stečajnog upravitelja, nakon što sasluša poverenika, skursno veće može odrediti rok u kojem poverenik mora unovčiti predmet. Nakon proteka toga roka pravo na unovčenje stiče stečajni upravitelj.

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL