• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z
Term Definition
Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBO

je posebna državna finansijska organizacija sa sedištem u Zagrebu. Osnovana 1992. kao Hrvatska kreditna banka za obnovu (HKBO) s osnivačkim kapitalom od 1 milijarde DEM, sa zadaćom da dodeljuje kredite i izdaje jemstva za finansiranje investicijskih programa obnove i izgradnje koji su od interesa za Republiku Hrvatsku, posebice na području infrastrukture, poljoprivrede i zaštite okoliša te da potiče obrtništvo, osnivanje i razvitak malih i srednji preduzeća i privatizaciju društvenih preduzeća. Namjenske kredite za sanaciju, rekonstrukciju i građenje stambenih i gospodarskih objekata daje investitorima preko poslovnih banaka, a javnim poduzećima kredite dodeljuje neposredno za finansiranje pojedinih investicijskih projekata.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj kreditnoj banci za obnovu iz 1995. proširuje delatnosti i na kreditiranje izvoznih poslova domaćih izvoznika i na osiguranje izvoznih poslova od nekomercijalnih rizika.

Sredstva za poslovanje pribavlja emisijom vrednosnih papira, uzimanjem zajmova na tržištu kapitala i od Republike Hrvatske te zaduživanjem kod međunarodnih finansijskih institucija.

U svibnju 1997. HBOR je izdao i prvu emisiju euroobveznica u iznosu od 700 mil. ATS za pripremu turističke sezone.

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL